Wihurin eettiset toimintaperiaatteet

Wihurin eettiset toimintaperiaatteet (jäljempänä toimintaperiaatteet) ovat Wihuri International Oy:n, Wihuri Oy:n ja Wihuri Packaging Oy:n hallitusten hyväksymät. Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Wihuri-konsernin yhtiöitä: Wihuri International Oy:tä, Wihuri Oy:tä, Wihuri Packaging Oy:tä sekä näiden tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä ja muita sidosyrityksiä, Winpak Ltd:tä ja sen tytäryhtiöitä lukuun ottamatta (jäljempänä Wihuri).

1. Johdanto

Wihurin menestys perustuu yhtiömme arvoihin, jotka ohjaavat toimintaamme asiakkaitamme, työntekijöitämme, osakkeenomistajia ja yhteiskuntaa kohtaan.

Yhtiömme arvot ovat jatkossakin menestyksemme perusta. Hyvä maineemme säilyy noudattamalla yhtiön arvoja ja eettisiä toimintaperiaatteita sekä voimassaolevia lakeja ja säädöksiä. Wihuri harjoittaa liiketoimintaansa hyvän liiketoimintatavan mukaisesti, rehellisesti ja muita kunnioittaen.

Näissä eettisissä toimintaperiaatteissa kuvataan Wihurin arvot sekä eettiset toimintaohjeet ja standardit, joita kaikkien Wihurin työntekijöiden, riippumatta heidän asemastaan organisaatiossa, hallituksen jäsenten sekä muiden Wihurin nimissä tai puolesta toimivien, edellytetään noudattavan.

Toimintaperiaatteissa ei voida ennakoida kaikkia lainsäädännöllisiä tai eettisiä tilanteita, joita liiketoiminnan yhteydessä voi esiintyä, eikä pystytä täten antamaan vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Tästä syystä liiketoiminnassa tulee noudattaa näiden toimintaperiaatteiden ohella myös tervettä järkeä ja harkintaa sekä Wihurin toimintaohjeissa mainittuja menettelytapoja. Mikäli näiden toimintaperiaatteiden ja muiden sisäisten käytäntöjen, ohjeiden tai politiikkojen välillä on ristiriitaa, on noudatettava näitä toimintaperiaatteita.

 

2. Toimintaperiaatteet

Wihurin toimintatapa on yhteiskunnallisesti vastuullinen, korkeiden periaatteiden mukainen ja mahdollisimman eettinen. Olemme luotettava työnantaja ja liikekumppani sekä hyvä yrityskansalainen, jonka toiminta on kiistattoman rehellistä.

Wihuri edellyttää työntekijöiltään heidän työtehtäviinsä liittyvien lakien ja säädösten sekä yrityksen käytäntöjen tuntemista ja noudattamista, sekä toimimista näiden eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Lakien ja toimintaperiaatteiden vastaiset toimet tulee oikaista välittömästi, ja niistä voi aiheutua oikeudellisia sekä kurinpidollisia seuraamuksia, mukaan lukien työsuhteen päättäminen.

Jos työntekijä on epävarma toiminnan mahdollisesta laillisuudesta ja/tai eettisyydestä, tulee hänen konsultoida konsernin lakiasiainjohtajaa, sisäisen tarkastuksen johtajaa tai olla yhteydessä suoraan konsernin toimitusjohtajaan sähköpostitse.

 

3. Yhtiön arvot

Pitkäaikainen menestyksemme pohjautuu yhtiön arvoihin, jotka ovat kaikkien nähtävillä, edesauttaen niiden ymmärtämistä ja noudattamista.

Avoimuus

 • Pyrkimyksenämme on kunnioittava ja avoin työilmapiiri, joka kannustaa kaikkia tiimityöhön, osallistumiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.
 • Olemme avoimia työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien mielipiteille ja ideoille, löytääksemme uusia tapoja liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen.

Luotettavuus

 • Kohtelemme asiakkaitamme reilusti ja oikeudenmukaisesti, jotta he tietävät voivansa luottaa meihin.
 • Meille on ensisijaisen tärkeää laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, niin sisäisille kuin ulkoisillekin asiakkaillemme.
 • Pyrimme olemaan luotettava työnantaja ja liikekumppani sekä hyvä yrityskansalainen, jonka toiminta on kiistattoman rehellistä ja korkeimpien eettisten standardien mukaista.

Innovatiivisuus

 • Vastaamme nopeasti muuttuvan maailman mukanaan tuomiin haasteisiin kehittämällä sekä sisäisiä, että ulkoisia asiakkaitamme palvelevia prosesseja.
 • Kannustamme aloitteellisuuteen ja innovatiivisuuteen.

Kannattavuus

 • Pyrimme vakaaseen ja pitkällä aikavälillä kannattavaan kasvuun työntekijöiden, osakkeenomistajien ja asiakkaiden hyvinvoinnin ja menestyksen varmistamiseksi.
   

4. Lakien noudattaminen

Voimassa olevien lakien noudattaminen kaikissa maissa joissa toimimme, on Wihurille ensiarvoisen tärkeää. Wihuri edellyttää, että kaikki työntekijät noudattavat Wihurin eettisten toimintaperiaatteiden lisäksi niiden oikeusjärjestelmien lakeja ja säädöksiä, joiden puitteissa he työskentelevät. Edellytämme myös, että kaikki Wihurin nimissä toimivat edustajat, konsultit ja muut liikekumppanit noudattavat samoja lakeja ja käytäntöjä.

Sovellettavien lakien ja säädösten noudattaminen on pakollista, eikä se ole ristiriidassa Wihurin toimintaperiaatteiden kanssa. Lakien tai säännösten rikkominen taikka laittomaan tai epäeettiseen toimintaan osallistuminen ei ole hyväksyttävää.

 

5. Eturistiriidat

Työntekijöiden tulee välttää sellaisia toimintoja, intressejä tai yhteyksiä, joka voivat olla Wihurin liiketoimintaintressien vastaista tai ristiriidassa työntekijän työtehtävien suorittamisen kanssa. Kaikkien työntekijöiden tulee toimia niin, että työntekijöiden henkilökohtaisten etujen ja Wihurin etujen välistä ristiriitaa ei pääse syntymään.

Esimerkkejä vältettävistä tilanteista:

 • Matkat, edustus ja lahjat asiakkailta tai tavarantoimittajilta, tai mahdollisilta asiakkailta tai tavarantoimittajilta, jos niiden voidaan katsoa vaikuttavan liiketoimintapäätökseen tai jos ne saattavat vaikuttaa muulla tavalla vastaanottajan objektiivisuuteen tai arviointikykyyn. Sellaisen matkatarjouksen hyväksyminen, joka ei liity suoraan työntekijän työtehtävien suorittamiseen, tavarantoimittajalta, asiakkaalta tai muulta liikekumppanilta, edellyttää konsernin toimitusjohtajan ennakkohyväksyntää.
 • Johtavassa asemassa, viranomaisena, yhtiömiehenä, kumppanina, työntekijänä, konsulttina tai muussa merkittävässä tehtävässä toimiminen organisaatiossa, joka harjoittaa liiketoimintaa tai pyrkii liikesuhteeseen Wihurin kanssa, tai on Wihurin kilpailija tai asiakas. Muun kuin edellä mainitun kaltaisen organisaation hallituksessa toimiminen voi myös aiheuttaa eturistiriidan ja edellyttää tästä syystä konsernin toimitusjohtajan ennakkohyväksyntää. Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden hallituksessa toimiminen on sen sijaan hyväksyttävää, eikä edellytä ennakkohyväksyntää.
 • Osakkuudet yhtiöissä (muut kuin nimelliset sijoitukset pörssinoteeratuissa yhtiöissä), jotka ovat Wihurin tavarantoimittajia, asiakkaita tai kilpailijoita.
 • Henkilökohtaiset tai muut liiketoimet, jotka ovat ristiriidassa Wihurin etujen kanssa.

Myös työntekijän perheenjäsen saattaa edellä mainituissa tilanteissa aiheuttaa eturistiriidan työntekijälle.

Wihurin korruption vastaiset periaatteet ja lahjoja ja edustusta koskevat periaatteet sisältävät näitä toimintaperiaatteita tarkemmat eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet ja ohjeet, sekä määrittävät toimintatavat eturistiriitojen välttämiseksi.

 

6. Työntekijät

Wihuri kunnioittaa ja noudattaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia ja noudattaa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista.

Työllistämiseen ja työoloihin liittyen Wihuri noudattaa tasavertaisten työmahdollisuuksien ja tasavertaisen kohtelun periaatetta ikään, etniseen alkuperään, syntymäpaikkaan, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, poliittiseen tai uskonnolliseen vakaumukseen, yhteiskunnalliseen asemaan tai alkuperään katsomatta. Wihuri ei käytä pakko- tai lapsityövoimaa. Kaikenlainen häirintä työpaikalla on ehdottomasti kiellettyä. Wihuri kunnioittaa työntekijöiden järjestäytymisoikeutta, oikeutta perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin tai muihin vastaaviin organisaatioihin.

Wihuri on sitoutunut noudattamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuusperiaatetta kaikissa työllistämistoimissaan ja -käytännöissään. Rekrytoimme, kehitämme, palkitsemme ja pidämme palveluksessamme työntekijöitä heidän ansioidensa, taitojensa ja suoritustensa perusteella. Noudatamme kaikissa liiketoimissamme tapaa, joka edistää hyvää työympäristöä. Näin tehdessään Wihuri

 • pyrkii ylläpitämään työympäristöä, jossa Wihuri ja sen työntekijät kunnioittavat yksilöiden henkilökohtaista loukkaamattomuutta;
 • varmistaa, että kaikki toiminta tapahtuu työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien käytäntöjen mukaisesti;
 • kieltää laittoman etniseen alkuperään, sukupuoleen, uskontoon tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvan syrjinnän, uhkailun ja häirinnän, ja suhtautuu kaikkiin ilmoitettuihin tapauksiin vakavasti, luottamuksella ja hienotunteisesti.

 

7. Työympäristö, terveys ja turvallisuus

Ihmisten ja ympäristön suojeleminen otetaan Wihurilla huomioon kaikissa toimissa ja päätöksissä. Jokaisen työntekijän vastuulla on, että Wihurin tuotteet ja toiminnot ovat sekä Wihurin standardien että voimassa olevien säädösten mukaisia. Teemme parhaamme mahdollisten riskien poistamiseksi työpaikalta estääksemme tapaturmat. Pyrimme ehkäisemään ympäristö- ja terveyshaittoja, vähentämään jätteitä ja päästöjä sekä kannustamaan resurssien suojeluun tuotantoprosessien kaikissa vaiheissa.

Kaikkien työntekijöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota ympäristöasioihin sekä työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviin seikkoihin, ja tuntea omaa vastuualuettaan koskevat Wihurin toimintaperiaatteet ja kansalliset lait ja säädökset. Työntekijöiden tulee ilmoittaa kaikista ympäristöä sekä työturvallisuutta ja -terveyttä koskevista epäkohdista välittömästi lähimmälle esimiehelle.

 

8. Toiminnan vastuullisuus

Wihurin tavoitteena on toimia vastuullisesti ja edistää kestävää kehitystä ottaen huomioon talouden, ympäristön ja sosiaaliset näkökohdat. Wihuri on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa yhteiskunnan kannalta vastuullisella tavalla, varmistamaan työntekijöidensä työterveyden ja -turvallisuuden, turvaamaan osakkeenomistajien edun ja suojelemaan ympäristöä.

Wihuri pyrkii myös kehittämään ja tarjoamaan asiakkailleen ympäristöä kunnioittavia ratkaisuja ja ympäristön kannalta suositeltavia tuotteita ja palveluita.

 

9. Asiakkaat

Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä Wihurin menestyksen jatkumiselle. Tarjoamme hinnoiltaan kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, joiden tulee vastata tai ylittää asiakkaidemme odotukset sekä laadultaan että luotettavuudeltaan, ja joiden toimitusten tulee tapahtua täsmällisesti. Markkinoimme tuotteitamme ja palveluitamme aktiivisesti ja rehellisesti, niiden todettuun laatuun ja luotettavuuteen perustuen.

Luotamme Wihurissa siihen, että palvelemme asiakkaitamme parhaiten totuudenmukaisella ja reilulla kilpailulla. Työntekijät eivät saa missään tapauksessa toimia tavalla, joka on hyvän liiketavan tai kilpailulakien vastaista. Kilpailijoiden kanssa ei saa keskustella hinnoista, myyntiehdoista tai muista asiakkaisiin liittyvistä asioista tavalla, joka voi olla kilpailulainsäädännön vastaista. Kilpailijoiden tuotteita tai ominaisuuksia koskevan keskustelun tulee perustua tosiasioihin, ja kilpailijoihin liittyvää kielteistä keskustelua asiakkaiden kanssa tulee välttää.

 

10. Tavaran- ja palveluntoimittajat

Wihuri toimii ainoastaan luotettavien liikekumppaneiden kanssa, jotka ottavat toiminnassaan huomioon ympäristön ja ihmiset, noudattavat sovellettavia lakeja ja ovat sitoutuneet eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Wihurin tavaran- ja palveluntoimittajien edellytetään noudattavan näitä eettisiä toimintaperiaatteita vastaavia käytäntöjä ja toimintatapoja.

Wihurille toimitettavien raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden korkea laatu on ehdoton edellytys sille, että Wihuri pysyy luotettavana ja laadukkaana toimittajana omille asiakkailleen. Pyrimme täten pitkäaikaisiin liikesuhteisiin sellaisten tavaran- ja palvelutoimittajien kanssa, jotka vastaavat odotuksiimme, joilla on hyvä maine, jotka ovat luotettavia ja joustavia, ja joiden laatukriteerit ovat korkeat ja toimitukset täsmällisiä.

Tavaran- ja palveluntoimittajia valitessamme annamme samat tiedot ja ohjeet jokaiselle toimittajaehdokkaalle. Hankintoihin liittyvät ohjeistukset ja määräajat eivät muutu hankintaprosessin aikana ja toimittajat voivat olla varmoja siitä, että Wihuri noudattaa rehtiä kilpailua.

Wihuri ei anna tavaran- ja palvelutoimittajien tai toimittajaehdokkaiden vaikuttaa lahjoilla, kestitsemisellä tai muilla epäeettisillä tavoilla Wihurissa tehtäviin päätöksiin. Työntekijät eivät saa koskaan ottaa vastaan lahjoja tai palveluksia tavaran- ja palvelutoimittajilta tai toimittajaehdokkailta, mikäli sen tarkoituksena on vaikuttaa vastaanottajan toimintaan. Työntekijät saavat ottaa vastaan tai antaa ainoastaan nimellisarvoltaan kohtuullisia lahjoja liikesuhteen ja vieraanvaraisuuden osoituksena. Satunnaisen aterian tai muun vieraanvaraisuuden vastaanottaminen normaalin liiketoiminnan puitteissa on hyväksyttävää edellyttäen, että se ei ole arvoltaan liian suuri tai luonteeltaan tavanomaisesta poikkeava.

 

11. Kilpailu ja reilu liiketoiminta

Wihuri kannattaa reilua kilpailua ja osallistuu kilpailuun aktiivisesti, reilulla ja eettisellä tavalla sekä sovellettavan kilpailulainsäädännön mukaisesti. Wihuri ei solmi kilpailulakien vastaisia sopimuksia tai harjoita mitään kilpailulakien vastaista toimintaa.

Kaikkien Wihurin työntekijöiden tulee noudattaa kilpailulainsäädäntöä sekä Wihurin toimintaperiaatteita. Kilpailulainsäädännön rikkomisen seuraukset ovat erittäin vakavia ja voivat johtaa suuriin sakkoihin yhtiölle, sekä rangaistuksiin (mukaan lukien vankeuteen) siihen osallisille henkilöille.

Wihuri kunnioittaa muiden liikesalaisuuksia ja muita omistusoikeudellisia tietoja. Omistusoikeuden kohteena olevien tietojen varastaminen tai liikesalaisuuksiksi luokiteltavien tietojen hankkiminen ilman niiden haltijan suostumusta, sekä muiden yritysten entisten tai nykyisten työntekijöiden suostutteleminen paljastamaan yrityksen omistusoikeudellisia tietoja, on kielletty näiden eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kyseinen toiminta on yleensä myös laitonta.

Kaikkien työntekijöiden tulee kunnioittaa yrityksen asiakkaiden, tavarantoimittajien ja kilpailijoiden oikeuksia ja toimia niiden kanssa rehdillä tavalla. Työntekijät eivät saa käyttää ketään hyödyksi manipuloimalla tai salaamalla tietoja, luottamuksellisen tiedon väärinkäytöllä, materiaalisten seikkojen vääristelyllä tai muulla epärehellisellä toiminnalla.

Jokaiselle Wihuri-konsernin toimialalle on laadittu oma kilpailuoikeusopas, joka sisältää keskeisimmät kilpailusäännöt ja ohjeet, jotka kaikkien Wihurin työntekijöiden tulee ottaa huomioon päivittäisissä toiminnoissaan. Lainmukaisen toiminnan varmistamiseksi tulee Wihurin kaikkien työntekijöiden noudattaa Wihurin kilpailuoikeusohjeita kaikissa maissa, joissa Wihurilla on liiketoimintaa. Wihurin liiketoimintayksiköistä vastaavien henkilöiden vastuulla on varmistaa, että liiketoimintayksikössä noudatetaan sekä voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä että annettua kilpailuoikeusohjeistusta.

 

12. Yhtiön varallisuus ja luottamukselliset tiedot

Wihurin työntekijät ovat vastuussa yhtiön varallisuuden asianmukaisesta käytöstä, ylläpidosta ja turvaamisesta. Yhtiön varallisuudeksi luetaan mm. kiinteä ja irtain omaisuus, taloudelliset varat, luottamuksellinen tieto, tietotaito ja immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkit, patentit ja mallioikeudet. Yhtiön varallisuutta saa käyttää hyödyksi ainoastaan Wihurin liiketoiminnassa. Luottamuksellista tietoa ei saa luovuttaa kenellekään, jolla ei ole oikeutta tällaisen tiedon saamiseen.

Työntekijöiden, jotka kehittävät ideoita, tuotteita tai palveluita Wihurin palveluksessa työskennellessään, hyödyntämällä Wihurin resursseja, kuten yhtiön materiaaleja, tietoa, laitteita, tekniikkaa tai välineitä, ja käyttävät tähän työaikaa, tulee ymmärtää, että työn lopputulokset ovat lakiperusteisesti Wihurin ja/tai tämän tytäryhtiöiden omaisuutta.

Wihurin IT-järjestelmien käyttöä ohjaavat Wihurin IT-ohjeet, joita päivitetään ajoittain.

Salassapitovelvollisuus koskee kaikkea Wihurin sisäistä, luottamuksellista ja omistusoikeudellista tietoa, jota ei ole julkistettu. Ei-julkiset, tavarantoimittajiin, asiakkaisiin, työntekijöihin, edustajiin, konsultteihin ja muihin kolmansiin osapuoliin liittyvät tiedot, tulee myös pitää salassa lain ja sopimusvaatimusten mukaisesti.

Luottamuksellista tai omistusoikeudellista tietoa voivat olla erityisesti seuraavat:

 • yritysten organisaatiota, toimintaa, laitteita, hintoja, myyntiä, liikevoittoa, markkinoita, asiakkaita ja muita liikeasioita koskevat tiedot,
 • valmistusta tai tutkimusta ja kehitystä koskevat tiedot,
 • sisäisesti raportoitavat luvut.

Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimus- tai työsuhteen päättymisen jälkeen, sillä luottamuksellisten tietojen paljastaminen voi aiheuttaa haittaa Wihurin liiketoiminnalle, toimeksiantajille tai asiakkaille riippumatta paljastamisen ajankohdasta.

 

13. Korruptionvastaisuus

Wihuri kieltää ehdottomasti kaikenlaisen liiketoimintaan liittyvän lahjonnan ja korruption.

Wihurin työntekijöiden ja Wihurin puolesta tai hyväksi toimivien yhteistyökumppaneiden (konsulttien, asiamiesten ja muiden edustajien) tulee toimia asiakkaiden, tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa reilulla ja eettisellä tavalla, sekä tiukasti kansainvälisten ja paikallisten korruption ja lahjonnan vastaisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti.

Kenenkään Wihurin työntekijän tai muun Wihurin puolesta toimivan kolmannen osapuolen, riippumatta henkilön kotimaasta tai yhtiön kotipaikasta, ei tule missään olosuhteissa antaa, maksaa tai tarjota, luvata tai valtuuttaa antamaan (suoraan tai välillisesti) lahjuksia, voitelumaksuja tai mitään muita laittomia maksuja tai muutakaan millä on arvoa, minkään valtion viranomaiselle tai muulle henkilölle tai taholle, mukaan lukien yksityisen tai kaupallisen sektorin tahot, kun kyseisen lahjan tai maksun tarkoituksena on saada vastaanottaja väärinkäyttämään asemaansa tai hankkimaan sopimatonta liike-etua Wihurille tai henkilökohtaista etua antajalle. Wihurin työntekijät tai muut Wihurin puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät myöskään saa ottaa vastaan (suoraan tai välillisesti) mitään millä on arvoa, minkään valtion tai kunnan viranomaiselta, julkisen sektorin virkamieheltä, poliittiselta edustajalta tai edustajaehdokkaalta tai muulta vastaavalta henkilöltä tai taholta, riippumatta siitä, missä maassa henkilön tai yhtiön kotipaikka sijaitsee.

Lisäksi, työntekijöiden on ymmärrettävä, että on olemassa ankaraa lainsäädäntöä, joka kieltää virkamiehen lahjomisen, ja asettaa tiukat rajat virkamiehille tarjottavien lahjojen ja kestitsemisen hyväksyttävyydestä. Lahjan, palveluksen tai muun edun lupaaminen, tarjoaminen tai suorittaminen virkamiehelle näiden säädösten vastaisesti voi olla rikos ja on Wihurin eettisten toimintaperiaatteiden vastaista.

Kaikkien Wihurin kirjanpitoasiakirjojen, tositteiden ja tilien, niin kotimaisten kuin ulkomaisten, on kuvattava täsmällisesti ja rehellisesti liiketoimien laatua ja yhtiön varojen käyttöä.

Wihurin korruption vastaiset periaatteet ja lahjoja ja edustusta koskevat periaatteet sisältävät näitä eettisiä toimintaperiaatteita tarkemmat toimintaperiaatteet ja ohjeet liittyen korruptioon ja eturistiriitoihin, määrittämällä sallittuja ja kiellettyjä toimintatapoja korruption ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi.

 

14. Kansainvälinen liiketoiminta, rahanpesu ja vientivalvonta

Wihuri toimii sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti kaikissa niissä maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Noudatamme kaikkia sovellettavia kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja, kuten boikotoinnin vastaisia, kauppapakotteita, vientivalvontaa ja ulkomaisia korruption vastaisia käytäntöjä koskevia lakeja. Näiden lakien rikkomisesta on seurauksena tiukat siviili- ja rikosoikeudelliset rangaistukset sekä henkilölle että yhtiölle, ja ne voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa Wihurin maineen lisäksi myös muille tahoille.

Kaikkien Wihurin ulkomaan liiketoiminnassa mukana olevien työntekijöiden tulee tuntea nämä lait ja varmistaa, että he tai yhtiö eivät riko sovellettavia lakeja.

Wihuri ei osallistu rahanpesuun tai terrorismin eikä sotilaallisen tai rikollisen toiminnan rahoittamiseen millään tavalla. Wihurin varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksen hyväksyttävyydestä tulee varmistua ennen maksujen suorittamista. Työntekijöiden ei tule ottaa vastaan käteismaksuja Wihurin tuotteista tai palveluista (lukuun ottamatta Wihurin Metro-pikatukkuja, joissa käteissuoritus tuotteista normaalin liiketoiminnan puitteissa on hyväksyttävää).

Jokaisen Wihuri-konsernin yrityksen tulee noudattaa sovellettavia vientivalvonnan menettelytapoja. Näihin menettelytapoihin voi kuulua kaupparajoitteita, jotka estävät yrityksiä harjoittamasta tietynlaista liiketoimintaan tietyissä maissa sekä tiettyjen henkilöiden ja yritysten kanssa.

Sovellettavien kauppapakotteiden tai vientivalvonnan menettelytapojen tai paikallisten lakien tai säädösten tulkintaa ja soveltamista koskevat kysymykset voi osoittaa konsernin lakiasiainjohtajalle.

 

15. Taloudellisen tiedon oikeellisuus

Wihurin kirjanpito tuottaa luotettavia raportteja yhtiön johdon, osakkeenomistajien, sijoittajien, viranomaisten ja muiden tahojen käyttöön. Kirjanpidon tulee olla totuudenmukaista ja tarkkaa, ja sen tulee noudattaa kaikkien hallintoelinten antamia ohjeita ja säännöksiä sekä hyvää kirjanpitotapaa.

Wihurin työntekijöiden vastuulla on varmistaa, että väärää tai tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa tietoa ei ilmene kirjanpidossa.  Wihuri ei hyväksy tarkoituksellista tapahtumien virheellistä luokittelua väärille tileille, osastoille tai kirjanpitojaksoille. Kaikista tapahtumista tulee esittää totuudenmukaiset ja tarkat dokumentit, ja kirjaukset tulee tehdä oikeille tileille ja asianmukaisille kirjanpitojaksoille.

Wihurin rahoittajat ja toimintakertomuksen lukijat ovat vakuuttuneita Wihurin antaman taloudellisen tiedon oikeellisuudesta. Tämä maine tulee säilyttää antamalla jatkossakin totuudenmukaista taloustietoa, joka kertoo tuloksemme ja taloudellisen tilanteemme tarkasti ja rehellisesti.