Rekrutacja – informacja o polityce prywatności – Grupa Wihuri

REKRUTACJA – INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI – Grupa Wihuri

Niniejsza „Informacja o polityce prywatności” określa, w jaki sposób mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe jako kandydatów do pracy w spółce z Grupy Wihuri, i jak można skorzystać z przysługujących Państwu praw do prywatności. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów zarządzania zasobami ludzkimi w toku rekrutacji zgodnie z poniższym szczegółowym opisem.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka z Grupy Wihuri, w której złożyli Państwo podanie o pracę („my” lub „Wihuri”).

W przypadku pytań lub wniosków dotyczących Państwa danych osobowych lub ochrony danych, można zawsze skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:

dataprotection@wihuri.com

Możemy okresowo aktualizować niniejszą „Informację o polityce prywatności”, publikując nową wersję „Informacji o polityce prywatności” w witrynie Wihuri.

Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

Jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są bezpośrednio niezbędne do Państwa procesu rekrutacji prowadzonego przez Wihuri. Przetwarzamy głównie te dane osobowe, które nam Państwo przekazali.

Przetwarzane przez nas dane mogą obejmować w szczególności następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne, np. Państwa numer telefonu i adres zamieszkania
  • Historia zatrudnienia
  • Informacje na temat Państwa kwalifikacji i umiejętności, np. CV, certyfikaty, znajomość języków obcych
  • Państwa subskrypcje powiadomień e-mail

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą nie obejmować wszystkich powyższych kategorii danych. Kategorie przetwarzanych przez nas danych zależą również od tego, jakie informacje zechcą Państwo nam przekazać.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

  • W celu rekrutacji przyszłych pracowników
  • Do celów statystycznych w celu usprawnienia naszego procesu rekrutacyjnego

Jakie są podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest prawnie uzasadnione.

  • Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby podjąć kroki na Państwa wniosek przed zawarciem umowy.
  • Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z nawiązaniem przez nas stosunku pracy lub innej relacji z Państwem.
  • W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
  • W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Oprócz spółki z Grupy Wihuri, w której złożyli Państwo podanie o pracę, inne podmioty mogą uzyskiwać dostęp do Państwa danych osobowych w poniższych sytuacjach:

Inne spółki z Grupy Wihuri: Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym spółkom z Grupy Wihuri w celach zarządzania zasobami ludzkimi. Niektóre z tych spółek mogą występować jako niezależni administratorzy danych w zakresie danych osobowych, które im przekazujemy.

Osoby trzecie: Możemy ujawniać Państwa dane osobowe osobom trzecim (np. dostawcom testów rekrutacyjnych), gdy jest to konieczne do celów określonych wyżej.

Usługodawcy i inni partnerzy: W ramach swojej normalnej działalności Wihuri zawiera umowy z takimi zewnętrznymi usługodawcami (np. dostawcami systemów informatycznych i dostawcami usług pomocy technicznej itp.), którzy przetwarzają Państwa dane w imieniu Wihuri. Tacy partnerzy przetwarzają Państwa dane osobowe tylko zgodnie z instrukcjami Wihuri w celu świadczenia usług.

Czy jakieś dane mogą być przekazywane za granicę?

Wihuri prowadzi działalność na rynku globalnym. W związku z powyższym Państwa dane mogą być przekazywane również do krajów spoza UE/EOG. Ponieważ w różnych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w Państwa kraju, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych, które zostały opisane w niniejszej „Informacji o polityce prywatności”. Odpowiednie zabezpieczenia stosowane przez spółki z Grupy Wihuri i innych partnerów mogą obejmować standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Wihuri przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i pragnie zapewnić nienaruszalność Państwa prywatności na każdym etapie przetwarzania danych. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć tylko osoby posiadające specjalne uprawnienia, np. pracownicy działu kadr, i osoby, które mogą im pomagać, a także członkowie kierownictwa.

Nieustannie opracowujemy i wdrażamy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem oraz przed ich utratą, nadużyciem lub modyfikacją. Wymagamy również od naszych usługodawców, aby wdrożyli wszelkie odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Zazwyczaj przechowujemy Państwa dane do celów rekrutacyjnych przez czas trwania procesu rekrutacji lub przez maksymalny okres trzech miesięcy po dokonaniu wyboru kandydata. Za Państwa zgodą możemy również przechowywać Państwa dane dłużej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez maksymalny okres trzech lat. Należy pamiętać, że okresy przechowywania danych mogą się różnić w zależności od kategorii danych i możemy przechowywać Państwa dane, o ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Nieprawidłowe lub nieaktualne dane są systematycznie usuwane.

Jeśli poproszą nas Państwo o usunięcie swoich danych osobowych, nadal możemy je przechowywać, jeśli będzie to konieczne w związku z naszym uzasadnionym interesem biznesowym, na przykład w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Państwa prawa i dostępne opcje

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W niektórych przypadkach mogą Państwo mieć również prawo do zlecenia usunięcia swoich niepotrzebnych lub nieprawidłowych danych, do sprzeciwienia się wobec metod wykorzystywania lub udostępniania Państwa danych przez nas, do ograniczenia metod przetwarzania Państwa danych przez nas, a także do zlecenia przekazania swoich danych innemu administratorowi. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zawsze mogą Państwo wycofać swoją zgodę.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, kontaktując się z osobą kontaktową ze strony Wihuri do spraw dotyczących ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych wyżej.

Wihuri stara się rozwiązywać wszelkie spory dotyczące prywatności we współpracy z Państwem, jednak mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu ds. ochrony danych dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem ds. ochrony danych.