Töötajate värbamisega seotud privaatsusteatis – Wihuri Kontsern

See privaatsusteatis kirjeldab, kuidas teie kui Wihuri kontserni ettevõttesse tööle kandideerija isikuandmeid töödeldakse ja kuidas te saate oma isikuandmetega seotud õigusi teostada. Me töötleme värbamisel teie isikuandmeid personalijuhtimise eesmärgil, nagu allpool üksikasjalikumalt kirjeldatakse.

Teie isikuandmete vastutav töötleja (“meie” või “Wihuri”) on Wihuri kontserni ettevõte, kellele olete oma töökohaavalduse saatnud.

Kui teil on küsimusi või taotlusi seoses teie isikuandmete või andmete kaitsega, võite neid alati arutada oma ülemusega või võtta meiega ühendust järgmisel e-posti aadressil:

dataprotection@wihuri.com

Võime seda privaatsusteatist regulaarselt värskendada, postitades privaatsusteatise uue versiooni Wihuri veebilehele.

Lisateave teie isikuandmete töötlemise kohta

Millist tüüpi isikuandmeid me töötleme?

Töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on otseselt vajalikud värbamisprotsessiks, mis teil Wihuriga käimas on. Töötleme peamiselt teie poolt meile edastatud isikuandmeid.

Töödeldavad andmed võivad sisaldada eriti järgmisi teie isikuandmete liike:

  • isikutuvastusandmed, näiteks teie telefoninumber ja kodune aadress;
  • töötamise ajalugu;
  • teave teie kvalifikatsiooni, oskuste ja pädevuste kohta, näiteks CV, tunnistused ja keeleoskus;
  • teie e-posti teatiste tellimused.

Isikuandmed, mida töötleme, ei pruugi sisaldada kõiki eespool loetletud andmeliike. Töödeldavate andmete liigid sõltuvad ka sellest, millist teavet otsustate meile edastada.

Millistel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid?

Võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel:

  • tulevaste töötajate värbamiseks;
  • statistilistel eesmärkidel meie värbamisprotsessi täiustamiseks.

Mis on teie isikuandmete töötlemise alus?

Töötleme isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus.

  • Töötleme teie isikuandmeid, et enne lepingu sõlmimist teie taotlusel vajalikke samme astuda.
  • Samuti võime töödelda teie isikuandmeid, lähtudes meie õigustatud huvist, mis on seotud meievahelise töösuhte või muude suhetega.
  • Mõnel juhul võime teie isikuandmeid töödelda eesmärgiga täita seadusest või regulatsioonist tulenevat kohustust.
  • Mõnel juhul võime teie isikuandmeid töödelda ka teie nõusoleku alusel.

Kellega võime teie isikuandmeid jagada?

Peale Wihuri kontserni ettevõtte, kellele olete oma töökohaavalduse saatnud, võib teistel isikutel olla ligipääs teie isiklikele andmetele järgmistes olukordades:

Muud Wihuri kontserni ettevõtted: Me võime edastada teie isikuandmeid teistele Wihuri kontserni ettevõtetele personalijuhtimise eesmärkidel. Mõned neist ettevõtetest võivad neile edastatavate isikuandmete osas tegutseda sõltumatu andmete vastutava töötlejana.

Kolmandad isikud: Võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele (nt kandideerimistestimise läbiviijad), kui see on ülalnimetatud eesmärkidel vajalik.

Teenusepakkujad ja muud partnerid: Normaalse töö käigus sõlmib Wihuri lepinguid selliste kolmandate osapoolte teenusepakkujatega (nt palgafondide haldurid, IT-süsteemide ja tugiteenuste pakkujad jne), kes töötlevad teie andmeid Wihuri nimel. Need partnerid töötlevad teie isikuandmeid ainult Wihuri tellimusel ja vastavalt teenuste osutamise juhistele.

Kas võib aset leida rahvusvahelisi andmeedastusi?

Wihuri tegutseb maailmaturul. Seetõttu võidakse teie andmeid edastada ka EL-/EMP-välistesse riikidesse. Kuna erinevates riikides võivad kehtida teistsugused andmekaitseseadused kui teie kodumaal, võtame meetmeid, et tagada teie andmete piisav kaitsmine, nagu on kirjeldatud selles privaatsusteatises. Piisavad kaitsemeetmed, mida Wihuri kontserni ettevõtted ja muud partnerid võivad kasutada, hõlmavad EL Komisjoni heakskiidetud standardseid lepinguklausleid.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Wihuri järgib kõiki kohaldatavaid andmekaitseseadusi ja püüab tagada, et isikuandmete töötlemise üheski etapis ei rikutaks teie privaatsust. Üldiselt on teie isikuandmetele ligipääs ainult eriõigustega isikutel, näiteks personalitöötajatel ja neid võimalusel abistavatel isikutel, samuti teie ülemustel.

Me arendame ja rakendame pidevalt administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata ligipääsu, kadumise, väärkasutamise või muutmise eest. Samuti nõuame oma teenusepakkujatelt kõigi asjakohaste turvameetmete rakendamist teie isikuandmete kaitsmiseks.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Tavaliselt säilitame teie värbamisega seotud isikuandmeid värbamisprotsessi ajal või maksimaalselt kolm kuud pärast valiku tegemist. Teie nõusolekul võime teie andmeid tulevaste värbamisvajaduste jaoks säilitada ka kauem, kuid maksimaalselt kolm aastat. Pange tähele, et andmete säilitamise perioodid võivad andmeliikide lõikes erineda ja me võime teie andmeid säilitada seni, kuni meil on seaduslik kohustus seda teha. Ebatäpsed või aegunud andmed kustutatakse regulaarselt.

Kui palute meil oma isikuandmed eemaldada, võime siiski säilitada teie andmeid, kui see on vajalik meie õigustatud ärihuvide kaitseks, näiteks meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja lepingute jõustamiseks.

Teie õigused ja valikuvõimalused

Teil on õigus nõuda ligipääsu oma isiklikele andmetele ja andmeid parandada. Mõnel juhul võib teil olla ka õigus oma mittevajalikud või ebatäpsed andmed kustutada, esitada vastuväiteid oma andmete kasutamisele või jagamisele, piirata oma andmete töötlemise viise ja lasta andmed üle anda teisele vastutavale töötlejale. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võite oma nõusoleku alati tagasi võtta.

Neid õigusi saate teostada, pöördudes ülaltoodud kontaktandmete kaudu Wihuri andmekaitsespetsialisti poole.

Ehkki Wihuri püüab kõik privaatsusega seotud erimeelsused lahendada teiega koostöös, on teil ka õigus esitada andmekaitseasutusele kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku andmekaitseasutuse poole.