Recruitment privacyverklaring – Wihuri Group

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens als sollicitant van een bedrijf van de Wihuri Group kunnen worden verwerkt en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. We verwerken uw persoonlijke gegevens voor HR-managementdoeleinden bij werving en selectie zoals hieronder in meer detail uitgelegd.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is het bedrijf Wihuri Group, waaraan u uw sollicitatie heeft gestuurd (“wij” of “Wihuri”).

Indien u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of gegevensbescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres:

dataprotection@wihuri.com

Wij kunnen deze privacyverklaring periodiek bijwerken door een nieuwe versie van de privacyverklaring op de website van Wihuri te plaatsen.

Verdere informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wat voor soort persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks nodig zijn voor het wervingsproces bij Wihuri. Wij verwerken voornamelijk persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt.

De gegevens die we verwerken, kunnen met name de volgende categorieën van uw persoonlijke gegevens bevatten:

  • Identificatiegegevens, zoals uw telefoonnummer en thuisadres
  • Werkverleden
  • Informatie over uw kwalificaties en vaardigheden, zoals uw CV, certificaten, taalvaardigheden
  • Uw abonnementen op e-mail kennisgevingen

De persoonlijke gegevens die wij verwerken, bevat mogelijk niet alle categorieën die hierboven worden genoemd. De categorieën gegevens die wij verwerken, zijn ook afhankelijk van de informatie die u besluit ons te verstrekken.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Om toekomstige werknemers te werven
  • Voor statistische doeleinden om ons wervingsproces te verbeteren

Wat is de basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens als we een wettelijke reden hebben om dit te doen.

  • Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract aan te gaan.
  • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken op basis van ons legitieme belang met betrekking tot het verstrekken van een dienstverband of andere relatie met u.
  • Wij kunnen in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.
  • Onder sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken op basis van uw toestemming.

Met wie mogen wij uw persoonlijke gegevens delen?

Behalve het bedrijf van de Wihuri Group – waarnaar u uw sollicitatiebrief heeft gestuurd – kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties door anderen worden bekeken:

Andere bedrijven van de Wihuri Group: wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere bedrijven van de Wihuri Group voor HR-administratiedoeleinden. Sommige van deze bedrijven kunnen optreden als een onafhankelijke gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens die wij hen verstrekken.

Derden: wij kunnen derden toegang geven tot uw persoonlijke gegevens (bijv. leveranciers van tests voorafgaand aan de dienstbetrekking) wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven gespecificeerde doeleinden.

Serviceproviders en andere partners: als onderdeel van de normale bedrijfsvoering sluit Wihuri contracten af met dergelijke externe serviceproviders (bijv. IT-systemen en ondersteuningsproviders enz.), die uw gegevens namens Wihuri verwerken. Deze partners verwerken uw persoonlijke gegevens alleen bij en volgens de instructies van Wihuri om de diensten te kunnen leveren.

Mogen er internationale gegevensoverdrachten plaatsvinden?

Wihuri is actief op een wereldwijde markt. Hierdoor kunnen uw gegevens ook worden overgedragen naar niet-EU/EER-landen. Omdat verschillende landen mogelijk andere gegevensbeschermingswetten hebben dan uw eigen land, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om uw gegevens te beschermen, zoals uitgelegd in deze privacyverklaring. Adequate waarborgen die bedrijven van de Wihuri-groep en andere partners kunnen gebruiken, omvatten standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wihuri voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en draagt er zorg voor dat uw privacy in geen enkele fase van de verwerking wordt geschonden. Alleen personen met speciale privileges, zoals HR-medewerkers en mensen die hen mogelijk ondersteunen en managers hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Wij ontwikkelen en implementeren continu administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en tegen verlies, misbruik of wijziging. Wij eisen ook van onze serviceproviders dat ze alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Doorgaans bewaren wij uw gegevens voor wervingsdoeleinden voor de duur van het wervingsproces of gedurende maximaal drie maanden nadat de selectie is gemaakt. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook langer bewaren voor toekomstige wervingsbehoeften, echter voor een maximum van drie jaar. Houd er rekening mee dat de bewaartermijnen voor gegevens kunnen verschillen per gegevenscategorie en wij kunnen uw gegevens bewaren zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Onnauwkeurige of verouderde gegevens worden regelmatig verwijderd.

Als u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kunnen wij uw gegevens nog steeds bewaren indien nodig voor ons legitiem zakelijke belang, zoals bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Uw rechten en mogelijkheden

U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om uw gegevens te corrigeren. In sommige omstandigheden kunt u ook het recht hebben om uw onnodige of onnauwkeurige gegevens te laten verwijderen, bezwaar te maken tegen hoe wij uw gegevens gebruiken of delen, om te beperken hoe wij uw gegevens verwerken en om uw gegevens over te dragen naar een andere gegevensbeheerder. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming altijd intrekken.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de contactpersoon van Wihuri op het gebied van gegevensbescherming via de bovenstaande contactgegevens.

Hoewel Wihuri probeert om eventuele privacy gerelateerde geschillen in samenwerking met u op te lossen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.