Privacyverklaring voor klanten – Wipak Group

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de persoonsgegevens van de huidige, voormalige en potentiële klanten van de bedrijven van de Wipak Group (“wij” of “Wipak”) en hun werknemers, bestuurders en vertegenwoordigers (“u” of “klant”) kunnen worden verwerkt en hoe de privacy rechten van personen kunnen worden uitgeoefend. Wij verwerken uw persoonsgegevens vooral om samenwerking met u mogelijk te maken en om onze contractuele verplichtingen na te komen, zoals hieronder nader wordt uitgelegd. De beheerder van de persoonsgegevens is elk bedrijf van de Wipak Group waarvan u klant of potentiële klant bent.

Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of gegevensbescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres:

dataprotection@wihuri.com

We kunnen deze privacyverklaring periodiek bijwerken door een nieuwe versie van de privacyverklaring op de website van Wipak te plaatsen.

Verdere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Bronnen van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden voornamelijk rechtstreeks van u verzameld.

Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen via Wipak’s eigen activiteiten en uit publiek beschikbare bronnen.

Verder kunnen we, indien wettelijk vereist of toegestaan, persoonsgegevens van derden ontvangen met betrekking tot bijvoorbeeld verboden op het verrichten van commerciële activiteiten, tekenbevoegdheid en machtsposities.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerken wij?

De gegevens die wij verwerken, kunnen met name de volgende categorieën van uw persoonsgegevens bevatten:

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer,
 • Informatie over uw functie, zoals uw functietitel,
 • Informatie over vergaderingen tussen ons, inclusief tijd, plaats en deelnemers,
 • Informatie met betrekking tot product- en/of serviceaanbiedingen en/of bestellingen, evenals uw speciale verzoeken,
 • Correspondentie en andere informatie met betrekking tot het onderhoud van uw klantrelatie,
 • Financiële informatie, zoals creditcardgegevens van uw bedrijf,
 • Informatie die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van financiële criminaliteit, zoals economische sancties,
 • Resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken en andere feedback; en
 • Beveiliging en logboekgegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn afhankelijk van uw relatie met ons en omvatten mogelijk niet alle hierboven genoemde gegevenscategorieën.

Wat zijn de doelen en wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als we een wettelijke reden hebben om dit te doen, met name voor één van de volgende doeleinden:

 • Management, beoordeling, prestaties, handhaving en/of naleving van onze contractuele verplichtingen tussen u en ons, of het nemen van stappen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijk contract, en
 • In naleving van onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Op basis van ons legitieme belang met betrekking tot onze relatie tussen de klant die u vertegenwoordigt en ons, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Onderhoud en ontwikkeling van onze relatie met u of de klant die u vertegenwoordigt,
 • Onderhoud en ontwikkeling van onze activiteiten,
 • Beheer van risico’s met betrekking tot onze activiteiten,
 • Marketing van onze producten en/of diensten die u eerder bij ons hebt gekocht (indien afzonderlijke toestemming niet vereist is),
 • Zorgen voor fysieke en informatiebeveiliging wanneer u aanwezig bent in onze gebouwen en/of netwerken, en
 • Preventie en beperking van misbruik van onze producten en diensten.

Op basis van uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor marketingdoeleinden van de producten en/of diensten van Wipak of gelieerde ondernemingen waarvoor toestemming is vereist.

Met wie mogen wij uw persoonsgegevens delen?

Andere bedrijven van de Wihuri-groep: we kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven van de Wihuri-groep die bij dezelfde projecten betrokken zijn als ons of als u hebt ingestemd met marketing van hun producten en/of diensten. Sommige van deze bedrijven kunnen optreden als onafhankelijke gegevensbeheerders voor de persoonlijke gegevens die we hen verstrekken.

Derden: wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken voor overheidsinstanties en regelgevende instanties, rechtbanken en andere overheidsinstanties waar een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen. We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan externe adviseurs (bijv. advocaten, accountants, auditors enz.) en incassobureaus.

Dienstverleners en andere partners: als onderdeel van de normale bedrijfsvoering sluit Wipak contracten met externe dienstverleners af (bijv. IT-systemen en ondersteuningsaanbieders, enz.). Deze partners verwerken uw persoonsgegevens alleen bij en volgens de instructies van Wipak om de diensten te kunnen leveren.

Mogen er internationale gegevensoverdrachten plaatsvinden?

Wipak is actief op een wereldwijde markt. Hierdoor kunnen uw gegevens ook worden overgedragen naar niet-EU/EER-landen. Omdat verschillende landen mogelijk andere gegevensbeschermingswetten hebben dan uw eigen land, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om uw gegevens te beschermen wanneer dat nodig is. Adequate waarborgen die Wipak en onze partners kunnen gebruiken, omvatten standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de EU-Commissie.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wipak voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en wil ervoor zorgen dat uw privacy in geen enkele fase van de verwerking wordt geschonden.

Wij ontwikkelen en implementeren continu administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en tegen verlies, misbruik of wijziging. De toegangsrechten tot de gegevens zijn vooraf bepaald en beperkt. Wij eisen ook van onze dienstverleners dat ze alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens uitsluitend zolang dat nodig is voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden of zolang we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Houd er rekening mee dat de bewaartermijnen voor gegevens kunnen verschillen per gegevenscategorie. Onnauwkeurige of verouderde gegevens worden regelmatig verwijderd.

Als u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunnen wij uw gegevens nog steeds bewaren indien nodig voor ons legitieme zakelijke belang, zoals om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten af te dwingen.

Uw rechten en mogelijkheden

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om uw gegevens te corrigeren. Onder sommige omstandigheden kunt u ook het recht hebben om uw onnodige of onnauwkeurige gegevens te laten verwijderen, bezwaar te maken tegen hoe wij uw gegevens gebruiken of delen, om te beperken hoe wij uw gegevens verwerken en om uw gegevens over te dragen naar een andere gegevensbeheerder. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming altijd intrekken.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de gegevensbeschermingsdeskundige van Wihuri via de hierboven vermelde contactgegevens.

Hoewel Wipak probeert om eventuele geschillen over privacy in samenwerking met u op te lossen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.