Privaatsusteatis videojärelevalve ja külastuste kohta – Wihuri Kontsern

Selles privaatsusteatises kirjeldatakse, kuidas töödeldakse Wihuri kontserni ettevõtete territooriumil kogutud vormide ja videovalvematerjalide kaudu saadud isikuandmeid ning kuidas saab teostada oma isikuandmetega seonduvaid õigusi.

Isikuandmete vastutav töötleja (“meie” või “Wihuri”) on iga Wihuri kontserni ettevõte, kelle territooriumile olete sisenenud.

Kui teil on küsimusi või taotlusi seoses teie isikuandmete või andmete kaitsega, võite neid alati arutada oma ülemusega või võtta meiega ühendust järgmisel e-posti aadressil:

dataprotection@wihuri.com

Võime seda privaatsusteatist perioodiliselt värskendada.

Lisateave teie isikuandmete töötlemise kohta

Isikuandmete allikad ja liigid

Andmed, mida võime töödelda, hõlmavad pilte ja salvestisi (sealhulgas seotud kuupäeva, kellaaja ja asukohaga), mis on kogutud videovaatluse kaudu Wihuri territooriumil järgmiste andmesubjektide (“teie”) jaoks:

  • Wihuri praegused või endised töötajad, direktorid, renditööjõud ja tööotsijad;
  • Wihuri praeguste, endiste või võimalike töövõtjate, tarnijate ja koostööpartnerite töötajad, direktorid ja esindajad;
  • Wihuri praeguste, endiste või potentsiaalsete klientide töötajad, direktorid ja esindajad;
  • muud Wihuri territooriumil viibivad kolmandad isikud.

Paberkandjal või elektrooniliste vormide kaudu kogutavad andmed võivad sisaldada ka teie nime, teavet teie tööandja kohta (nt ettevõtte nimi) ja meie tööruumidesse sisenemise kuupäeva.

Millised on teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus?

Töötleme isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus ühel järgmistest eesmärkidest:

  • teie ja teiste isikute ohutuse kaitse;
  • Wihuri ruumide kaitse;
  • Wihuri ja/või andmesubjekti vara kaitse;
  • tootmistegevuse seire;
  • Wihuri tööruumide üldist turvalisust ohustavate ja vaidluste lahendamise ohtude ja riskide ennetamine ja leevendamine.

Töötlemine põhineb Wihuri õigustatud huvidel, mis on seotud meie suhetega teie või teie esindatava üksusega.

Videovalve toimub vastavalt kohalikele seadustele. Kohalike seadustega nõutavas ulatuses on valve all olevates ruumides videovalve tähistamiseks sildid.

Kellega võime teie isikuandmeid jagada?

Muud Wihuri kontserni ettevõtted: Kui turvameetmete võtmiseks on vajalik, võime isikuandmeid edastada teistele Wihuri kontserni ettevõtetele. Mõned neist ettevõtetest võivad neile edastatavate isikuandmete osas tegutseda sõltumatu andmete vastutava töötlejana.

Kolmandad isikud: Võime avaldada teie isikuandmeid valitsus- ja regulatiivasutustele, kohtutele ja teistele ametivõimudele, kui see on seadusest tulenev kohustus. Võime avaldada teie isikuandmeid ka kontsernivälistele nõustajatele (nt juristid, raamatupidajad, audiitorid jne) või turvafirmadele.

Teenusepakkujad ja muud partnerid: Normaalse töö käigus sõlmib Wihuri lepinguid selliste kolmandate osapoolte teenusepakkujatega (nt palgafondide haldurid, IT-süsteemide ja tugiteenuste pakkujad jne), kes töötlevad teie andmeid Wihuri nimel. Need partnerid töötlevad teie isikuandmeid ainult Wihuri tellimusel ja vastavalt teenuste osutamise juhistele.

Kas võib aset leida rahvusvahelisi andmeedastusi?

Wihuri tegutseb maailmaturul. Seetõttu võidakse teie andmeid edastada ka EL-/EMP-välistesse riikidesse. Kuna erinevates riikides võivad kehtida teistsugused andmekaitseseadused kui teie kodumaal, võtame vajadusel meetmeid, et tagada teie andmete piisav kaitsmine. Piisavad kaitsemeetmed, mida Wihuri kontserni ettevõtted ja meie partnerid võivad kasutada, hõlmavad EL Komisjoni heakskiidetud standardseid lepinguklausleid.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Wihuri järgib kõiki kohaldatavaid andmekaitseseadusi ja püüab tagada, et isikuandmete töötlemise üheski etapis ei rikutaks teie privaatsust.

Me arendame ja rakendame pidevalt administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata ligipääsu, kadumise, väärkasutamise või muutmise eest. Andmetele ligipääsu õigused on eelnevalt määratletud ja piiratud. Samuti nõuame oma teenusepakkujatelt kõigi asjakohaste turvameetmete rakendamist teie isikuandmete kaitsmiseks.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Üldiselt säilitab Wihuri videovalve materjali kaks kuud või vähem. Kui see on vajalik õigustatud ärihuvide kaitseks, näiteks vaidluste lahendamiseks või kehtivate standardite järgimiseks, võime siiski mõnda materjali säilitada pikema aja jooksul. Kui palute meil oma isikuandmed eemaldada, võime siiski teie andmeid säilitada, kui see on sellise huvi jaoks vajalik.

Teie õigused ja valikuvõimalused

Teil on õigus nõuda ligipääsu oma isiklikele andmetele ja andmeid parandada. Mõnel juhul võib teil olla ka õigus oma mittevajalikud või ebatäpsed andmed kustutada, esitada vastuväiteid oma andmete kasutamisele või jagamisele, piirata oma andmete töötlemise viise ja lasta andmed üle anda teisele vastutavale töötlejale.

Neid õigusi saate teostada, pöördudes ülaltoodud kontaktandmete kaudu Wihuri andmekaitsespetsialisti poole.

Ehkki Wihuri püüab kõik privaatsusega seotud erimeelsused lahendada teiega koostöös, on teil ka õigus esitada andmekaitseasutusele kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku andmekaitseasutuse poole.