Kliendi privaatsusteatis – Wihuri Oy Technical Trade

See privaatsusteatis kirjeldab, kuidas töödeldakse Wihuri Oy divisjoni Technical Trade, Wille Machines Oy, Marine Diesel Oy, Wihuri OÜ, Real Machinery Oy, ja Real machinery Oy tütarettevõtete (“meie” või “Technical Trade”) praeguste, endiste ja potentsiaalsete klientide ning nende töötajate, direktorite ja esindajate (“teie” või “klient”) isikuandmeid ja kuidas saab teostada isikute privaatsusõigusi. Töötleme teie isikuandmeid ainult selleks, et teha teiega koostööd ja täita meie lepingulisi kohustusi, nagu allpool üksikasjalikumalt kirjeldatakse. Isikuandmete vastutav töötleja on Technical Trade.

Kui teil on küsimusi või taotlusi seoses teie isikuandmete või andmete kaitsega, võite neid alati arutada oma ülemusega või võtta meiega ühendust järgmisel e-posti aadressil:

dataprotection@wihuri.com

Võime seda privaatsusteatist regulaarselt värskendada, postitades privaatsusteatise uue versiooni Technical Trade’i veebilehele.

Lisateave teie isikuandmete töötlemise kohta

Teie isikuandmete allikad

Isikuandmeid, mida töötleme, kogutakse peamiselt otse teie käest.

Lisaks võime koguda isikuandmeid ka Technical Trade’i enda tegevuse kaudu ja avalikult kättesaadavatest allikatest.

Lisaks sellele, kui see on seadusega nõutav või lubatud, võime saada kolmandatelt isikutelt isikuandmeid, mis on seotud nt äritegevuse mis tahes keeldude, allkirjastamisõiguste ja volitustega.

Millist tüüpi isikuandmeid me töötleme?

Töödeldavad andmed võivad sisaldada järgmisi teie isikuandmete liike:

 • kontaktteave, näiteks e-posti aadress ja telefoninumber;
 • teave teie ametikoha kohta, näiteks ametinimetus;
 • teave kõigi meievaheliste kohtumiste kohta, sealhulgas aeg, koht ja osalejad;
 • toote- ja/või teenusepakkumiste ja/või tellimustega seotud teave, näiteks teie erisoovid;
 • kirjavahetus ja muu teave, mis on seotud teie tarnijasuhte haldamisega;
 • finantsteave, näiteks teie ettevõtte krediitkaarditeave;
 • informatsioon, mis on vajalik krediidiotsuse vormistamiseks, näiteks isikukood
 • finantskuritegude tõkestamise alasest seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalik teave, näiteks majandussanktsioonid;
 • kliendirahulolu-uuringute tulemused ja igasugune muu tagasiside;
 • turva- ja logiandmed, näiteks kasutajanimi ja muud kasutajaandmed.

Isikuandmed, mida töötleme, sõltuvad meievahelistest suhetest ja ei pruugi sisaldada kõiki eespool loetletud andmeliike.

Millised on teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus?

Töötleme isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus, eriti ühel järgmistest eesmärkidest:

 • meievaheliste lepinguliste kohustuste haldamine, hindamine, täitmine, jõustamine ja/või järgimine või toimingud enne sellise lepingu sõlmimist;
 • meie juriidiliste või regulatiivsete kohustuste järgimine.

Tuginedes õigustatud huvidele, mis on seotud teie esindatava kliendi ja meie vaheliste suhetega, võime töödelda teie isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel:

 • meie ja teie või teie esindatava kliendi vaheliste suhete haldamine ja arendamine;
 • meie tegevuse haldamine ja arendamine;
 • meie tegevusega seotud riskide juhtimine;
 • meie toodete ja/või teenuste turundus (kui eraldi nõusolek pole nõutav);
 • füüsilise ja infoturbe tagamine, kui teie teenuseid pakutakse meie ruumides ja/või võrkudes;
 • meie toodete ja teenuste väärkasutamise tõkestamine ja tagajärgede leevendamine.

Teie nõusoleku alusel võime töödelda teie isikuandmeid ka selleks, et turundada selliste Technical Trade’i või selle sidusettevõtete toodetele ja/või teenustele, mille jaoks on nõutav nõusolek.

Kellega võime teie isikuandmeid jagada?

Muud Wihuri kontserni ettevõtted: Võime teie isikuandmeid edastada teistele Wihuri kontserni ettevõtetele otseturunduse eesmärgil võ juhul kui nad, kes osalevad meiega samades projektides. Mõned neist ettevõtetest võivad neile edastatavate isikuandmete osas tegutseda sõltumatu andmete vastutava töötlejana.

Kolmandad isikud: Võime avaldada teie isikuandmeid valitsus- ja regulatiivasutustele, kohtutele ja teistele ametivõimudele, kui see on seadusest tulenev kohustus. Võime avaldada teie isikuandmeid ka kontsernivälistele nõustajatele (nt juristid, raamatupidajad, audiitorid jne) ja inkassofirmadele.

Teenusepakkujad ja muud partnerid: Normaalse töö käigus sõlmib Technical Trade lepinguid kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega (nt palgafondide haldurid, IT-süsteemide ja tugiteenuste pakkujad jne). Need partnerid töötlevad teie isikuandmeid ainult Technical Trade’i tellimusel ja vastavalt teenuste osutamise juhistele.

Kas võib aset leida rahvusvahelisi andmeedastusi?

Technical Trade tegutseb maailmaturul. Seetõttu võidakse teie andmeid edastada ka EL-/EMP-välistesse riikidesse. Kuna erinevates riikides võivad kehtida teistsugused andmekaitseseadused kui teie kodumaal, võtame vajadusel meetmeid, et tagada teie andmete piisav kaitsmine. Piisavad kaitsemeetmed, mida Technical Trade ja meie partnerid võivad kasutada, hõlmavad EL Komisjoni heakskiidetud standardseid lepinguklausleid.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Technical Trade järgib kõiki kohaldatavaid andmekaitseseadusi ja püüab tagada, et isikuandmete töötlemise üheski etapis ei rikutaks teie privaatsust.

Me arendame ja rakendame pidevalt administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata ligipääsu, kadumise, väärkasutamise või muutmise eest. Andmetele ligipääsu õigused on eelnevalt määratletud ja piiratud. Samuti nõuame oma teenusepakkujatelt kõigi asjakohaste turvameetmete rakendamist teie isikuandmete kaitsmiseks.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Me säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik ülalnimetatud töötlemise eesmärkidel, või nii kaua, kui meil on seaduslik kohustus seda teha. Pange tähele, et andmete säilitamise perioodid võivad andmeliikide lõikes olla erinevad. Ebatäpsed või aegunud andmed kustutatakse regulaarselt.

Kui palute meil oma isikuandmed eemaldada, võime siiski säilitada teie andmeid, kui see on vajalik meie õigustatud ärihuvide kaitseks, näiteks meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks või lepingute jõustamiseks.

Teie õigused ja valikuvõimalused

Teil on õigus nõuda ligipääsu oma isiklikele andmetele ja andmeid parandada. Mõnel juhul võib teil olla ka õigus oma mittevajalikud või ebatäpsed andmed kustutada, esitada vastuväiteid oma andmete kasutamisele või jagamisele, piirata oma andmete töötlemise viise ja lasta andmed üle anda teisele vastutavale töötlejale. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võite oma nõusoleku alati tagasi võtta.

Neid õigusi saate teostada, pöördudes ülaltoodud kontaktandmete kaudu Wihuri andmekaitsespetsialisti poole.

Ehkki Technical Trade püüab kõik privaatsusega seotud erimeelsused lahendada teiega koostöös, on teil ka õigus esitada andmekaitseasutusele kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku andmekaitseasutuse poole.