Informacje o polityce prywatności klientów – Grupa Wipak

Niniejsze Informacje o polityce prywatności wyjaśniają, w jaki sposób dane osobowe obecnych, poprzednich i potencjalnych klientów oraz pracowników, dyrektorów i przedstawicieli (zwanej dalej „Państwo” lub „Klient”) mogą być przetwarzane przez spółki z Grupy Wipak (zwanej dalej „My” lub „Wipak”) oraz w jaki sposób osoby fizyczne mogą korzystać ze swoich praw do prywatności. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu umożliwienia współpracy z Państwem i wypełnienia naszych zobowiązań umownych, jak wyjaśniono bardziej szczegółowo poniżej. Administratorem danych osobowych jest każda firma z Grupy Wipak, której są Państwo klientami lub potencjalnymi klientami.

W przypadku pytań lub wniosków dotyczących Państwa danych osobowych lub ochrony danych, można zawsze skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:

dataprotection@wihuri.com

Możemy okresowo aktualizować niniejszą „Informację o polityce prywatności”, publikując nową wersję „Informacji o polityce prywatności” na stronie Wipak.

Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

Źródła Państwa danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe, które gromadzimy, pochodzą głównie od Państwa.

Ponadto, możemy również gromadzić dane osobowe poprzez operacje prowadzone przez Wipak oraz z publicznie dostępnych źródeł.

Gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, możemy też otrzymywać od stron trzecich dane osobowe dotyczące np. wszelkich zakazów angażowania się w działalność komercyjną, upoważnień do podpisywania i ważnych stanowisk.

Jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane przez nas dane mogą obejmować w szczególności następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • Informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu,
 • Informacje o Państwa stanowisku, takie jak nazwa stanowiska,
 • Informacje o wszelkich odbytych przez nas spotkaniach, w tym czasie, miejscu i uczestnikach,
 • Informacje dotyczące ofert produktów i / lub usług i / lub zamówień, takie jak specjalne życzenia,
 • Korespondencja i inne informacje związane z utrzymaniem relacji z klientem,
 • Informacje finansowe, takie jak informacje o karcie kredytowej Państwa firmy,
 • Informacje niezbędne do wypełnienia naszych ustawowych obowiązków związanych z ochroną przed przestępstwami finansowymi, takie jak sankcje gospodarcze,
 • Wyniki ankiet satysfakcji klienta i wszelkie inne informacje zwrotne; oraz
 • Dane dot. bezpieczeństwa i dane z dziennika.

Przetwarzane przez nas dane osobowe zależą od Państwa relacji z nami i mogą nie obejmować wszystkich powyższych kategorii danych.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadnienie prawne, szczególnie w jednym z następujących celów:

 • Zarządzanie, ocena, wykonanie, egzekwowanie i / lub przestrzeganie naszych zobowiązań umownych między Państem a nami lub podejmowanie kroków przed zawarciem takiej umowy, oraz
 • Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi.

W oparciu o nasz uzasadniony interes związany z naszą relacją między Klientem, którego Państwo reprezentujecie, możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Utrzymanie i rozwój naszych relacji z Państwem lub Klientem, którego Państwo reprezentujecie,
 • Utrzymanie i rozwój naszej działalności,
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z naszą działalnością,
 • Marketing naszych produktów i / lub usług, które wcześniej u nas Państwo kupili (jeśli nie jest wymagana osobna zgoda),
 • Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji, gdy przebywają Państwo w naszej siedzibie i / lub sieci, oraz
 • Zapobieganie i ograniczanie niewłaściwego użytkowania naszych produktów i usług.

Na podstawie Państwa zgody możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingu takich produktów i / lub usług Wipak lub podmiotów stowarzyszonych, dla których wymagana jest zgoda.

Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Inne spółki z Grupy Wihuri: Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym firmom z Grupy Wihuri zaangażowanym w te same projekty, co my lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych dot. ich produktów i / lub usług. Niektóre z tych spółek mogą występować jako niezależni administratorzy danych w zakresie danych osobowych, które im przekazujemy.

Osoby trzecie: Możemy ujawnić Państwa dane osobowe agencjom rządowym i organom regulacyjnym, sądom i innym organom rządowym, jeżeli istnieje prawny obowiązek ujawnienia tych danych. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe doradcom zewnętrznym (np. prawnikom, księgowym, audytorom itp.) oraz firmom windykacyjnym.

Usługodawcy i inni partnerzy: W ramach normalnej działalności Wipak zawiera umowy z zewnętrznymi dostawcami usług (np. dostawcami systemów IT i usług wsparcia itp.). Tacy partnerzy przetwarzają Państwa dane osobowe tylko zgodnie z instrukcjami Wipak w celu świadczenia usług.

Czy jakieś dane mogą być przekazywane za granicę?

Wipak prowadzi działalność na rynku globalnym. W związku z powyższym Państwa dane mogą być przekazywane również do krajów spoza UE/EOG. Ponieważ w różnych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w Państwa kraju, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych gdy jest to konieczne. Odpowiednie zabezpieczenia stosowane przez Wipak i jej partnerów mogą obejmować standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Wipak przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i pragnie zapewnić nienaruszalność Państwa prywatności na każdym etapie przetwarzania danych.

Nieustannie opracowujemy i wdrażamy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem oraz przed ich utratą, nadużyciem lub modyfikacją. Prawa dostępu do danych są z góry określone i ograniczone. Wymagamy również od naszych usługodawców, aby wdrożyli wszelkie odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne do celów ich przetwarzania określonych wyżej, lub tak długo, jak długo jesteśmy prawnie zobowiązani do tego. Należy pamiętać, że okresy przechowywania danych mogą się różnić w zależności od kategorii danych. Nieprawidłowe lub nieaktualne dane są systematycznie usuwane.

Jeśli poproszą nas Państwo o usunięcie swoich danych osobowych, nadal możemy je przechowywać, jeśli będzie to konieczne w związku z naszym uzasadnionym interesem biznesowym, na przykład w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania naszych umów.

Państwa prawa i dostępne opcje

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W niektórych przypadkach mogą Państwo mieć również prawo do zlecenia usunięcia swoich niepotrzebnych lub nieprawidłowych danych, do sprzeciwienia się wobec metod wykorzystywania lub udostępniania Państwa danych przez nas, do ograniczenia metod przetwarzania Państwa danych przez nas, a także do zlecenia przekazania swoich danych innemu administratorowi. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zawsze mogą Państwo wycofać swoją zgodę.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, kontaktując się z ekspertem Wihuri ds. ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych wyżej.

Wipak stara się rozwiązywać wszelkie spory dotyczące prywatności we współpracy z Państwem, jednak mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu ds. ochrony danych dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem ds. ochrony danych.