Informacje o ochronie prywatności dla nadzoru wideo I odwiedzających – Grupa Wihuri

Niniejsze Informacje o ochronie prywatności wyjaśniają, w jaki sposób dane osobowe otrzymane za pośrednictwem formularzy i materiału pochodzącego z nadzoru wideo, gromadzone w siedzibach spółek z Grupy Wihuri, mogą być przetwarzane oraz w jaki sposób mogą być egzekwowane prawa osób fizycznych do prywatności.

Administratorem danych osobowych jest każda firma z Grupy Wihuri, której siedzibę Państwo odwiedzają (zwana dalej „my” lub „Wihuri”).

W przypadku pytań lub wniosków dotyczących Państwa danych osobowych lub ochrony danych, można zawsze skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:

dataprotection@wihuri.com

Możemy okresowo aktualizować niniejsze Informacje o ochronie prywatności.

Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

Źródła i rodzaje danych osobowych

Dane, które możemy przetwarzać, obejmują obrazy i materiały wideo (w tym z datą, godziną i lokalizacją) gromadzone w ramach nadzoru wideo w siedzibie Wihuri w odniesieniu do następujących osób, których dane dotyczą („Państwo”):

  • Obecni lub byli pracownicy, dyrektorzy, pracownicy tymczasowi i kandydaci do pracy w Wihuri,
  • Pracownicy, dyrektorzy i przedstawiciele obecnych, byłych lub potencjalnych wykonawców, dostawców i kontrahentów Wihuri,
  • Pracownicy, dyrektorzy i przedstawiciele obecnych, byłych lub potencjalnych klientów Wihuri, oraz
  • Inne osoby obecne w pomieszczeniach Wihuri.

Dane, które gromadzimy za pomocą wydruków lub formularzy elektronicznych, mogą również obejmować Państwa imię i nazwisko, informacje o Państwa pracodawcy (np. nazwę firmy) i datę wejścia do naszej siedziby.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to prawnie uzasadnione w jednym z następujących celów:

  • Ochrony Państwa bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych,
  • Ochrony pomieszczeń Wihuri,
  • Ochrony własności Wihuri i/lub osób, których dane dotyczą,
  • Monitorowania czynności produkcyjnych,
  • Zapobiegania i ograniczania ryzyka lub narażenia na niebezpieczeństwo, zagrażającego obiektom Wihuri oraz w celu rozwiązywania wszelkich sporów.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Wihuri związanego z naszą relacją z Państwem lub podmiotem, który Państwo reprezentują.

Nadzór wideo prowadzony jest zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. W zakresie wymaganym przez lokalne przepisy w monitorowanych obiektach znajdują się znaki informujące o prowadzenia nadzoru wideo.

Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Inne spółki z Grupy Wihuri: Możemy przesyłać dane osobowe do innych spółek z Grupy Wihuri, jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa. Niektóre z tych spółek mogą występować jako niezależni administratorzy danych osobowych, które im przekazujemy.

Osoby trzecie: Możemy ujawnić Państwa dane osobowe agencjom rządowym, organom regulacyjnym, sądom i innym organom rządowym, jeżeli istnieje prawny obowiązek. Możemy również ujawniać Państwa dane osobowe zewnętrznym doradcom (np. prawnikom, księgowym, audytorom itp.) lub firmom ochroniarskim.

Usługodawcy i inni partnerzy: W ramach swojej normalnej działalności Wihuri zawiera umowy z zewnętrznymi usługodawcami (np. dostawcami systemów informatycznych i dostawcami usług pomocy technicznej itp.). Tacy partnerzy przetwarzają Państwa dane osobowe tylko zgodnie z instrukcjami Wihuri w celu świadczenia usług.

Czy jakieś dane mogą być przekazywane za granicę?

Wihuri prowadzi działalność na rynku globalnym. W związku z powyższym Państwa dane mogą być przekazywane również do krajów spoza UE/EOG. Ponieważ w różnych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w Państwa kraju, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych w razie potrzeby. Odpowiednie zabezpieczenia stosowane przez spółki z Grupy Wihuri i innych partnerów mogą obejmować standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Wihuri przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i pragnie zapewnić nienaruszalność Państwa prywatności na każdym etapie przetwarzania danych.

Nieustannie opracowujemy i wdrażamy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem oraz przed ich utratą, nadużyciem lub modyfikacją. Prawa dostępu do danych są z góry określone i ograniczone. Wymagamy również od naszych usługodawców, aby wdrożyli wszelkie odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Zasadniczo Wihuri przechowuje materiał z nadzoru wideo przez okres dwóch miesięcy lub krótszy. Możemy jednak zatrzymać niektóre materiały na dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne dla naszego uzasadnionego interesu biznesowego, takiego jak rozstrzyganie sporów lub przestrzeganie obowiązujących norm. Gdy poprosicie nas Państwo o usunięcie Państwa danych osobowych, możemy nadal je przechowywać, jeśli będzie to konieczne z powyższych względów.

Państwa prawa i dostępne opcje

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W niektórych przypadkach mogą Państwo mieć również prawo do zlecenia usunięcia swoich niepotrzebnych lub nieprawidłowych danych, do sprzeciwienia się wobec metod wykorzystywania lub udostępniania Państwa danych przez nas, do ograniczenia metod przetwarzania Państwa danych przez nas, a także do zlecenia przekazania swoich danych innemu administratorowi.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, kontaktując się z ekspertem ds. ochrony danych ze strony Wihuri do spraw dotyczących ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych wyżej.

Wihuri stara się rozwiązywać wszelkie spory dotyczące prywatności we współpracy z Państwem, jednak mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu ds. ochrony danych dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem ds. ochrony danych.