Informacja o polityce prywatności dla dostawców – Wihuri Group

Niniejsza informacja o polityce prywatności wyjaśnia sposoby, w jakie dane osobowe obecnych, dawnych i potencjalnych wykonawców, dostawców, partnerów, pracowników, dyrektorów i przedstawicieli Wihuri Group (dalej zwanych „Tobą” lub „Dostawcą”) mogą być przetwarzane oraz jak prawa do prywatności jednostek mogą być egzekwowane. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu umożliwienia współpracy z Tobą oraz potwierdzenia zgodności z naszymi zobowiązaniami kontraktowymi, które zostały wyjaśnione szczegółowo poniżej.

Rewidentem danych osobowych jest każdy członek firmy Wihuri Group, z którym Dostawca zawarł umowę lub może zawrzeć umowę (dalej zwani „my” lub „Wihuri”).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub żądania związane z Twoimi danami osobowymi lub ochroną danych, możesz skontaktować się z nami pod poniższym adresem mailowym:

dataprotection@wihuri.com

Możliwe jest okresowe aktualizowanie niniejszej Informacji o Polityce Prywatności, poprzez publikację nowej wersji tejże Informacji o Polityce Prywatności na stronie internetowej Wihuri.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Źródła Twoich danych osobowych

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Ciebie.

Możemy również zebrać uzupełniające dane przez własne działania Wihuri oraz z publicznie dostępnych źródeł.

Ponadto, jeśli jest to wymagane prawnie lub dozwolone, możemy uzyskać dane od osób trzecich, dotyczące, np. kwalifikacji lub pozwoleń, zakazów działalności handlowej, uprawnień do składania podpisów oraz decyzyjności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane przez nas dane obejmują przede wszystkim następujące kategorie Twoich danych osobowych, jako pracownik, dyrektor lub przedstawiciel Dostawcy:

 • Informacje kontraktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu,
 • Informacje o Twojej pracy, takie jak stanowisko oraz nazwa reprezentowanej przez Ciebie firmy,
 • Informacje o jakichkolwiek naszych spotkaniach, w tym o czasie, miejscu i uczestnikach,
 • Informacje o ofertach dotyczących produktu i/lub usług i/lub zamówień, takie jak rodzaj oferowanych przez Ciebie produktów i/lub usług.
 • Korespondencja i pozostałe informacje związane z podtrzymaniem naszych relacji z Dostawcą,
 • Informacje finansowe,
 • Informacje kwalifikacyjne, takie jak zezwolenia i zgody,
 • Informacje o zabezpieczeniu emerytalnym dla wpisanych pracowników,
 • Informacje potrzebne do potwierdzenia zgodności z naszymi statusowymi zobowiązaniami związanymi z przyjmowaniem i wydawaniem zastrzeżeń i/lub sankcji,
 • Dane dotyczące przeglądu historii danej osoby,
 • Informacje o jakichkolwiek wypadków w pracy, będących potencjalną odpowiedzialnością Wihuri; oraz
 • Dane bezpieczeństwa i rejestrów, takie jak rejestry firewall, nazwa użytkownika i inne dane użytkownika.

Przetwarzane przez nas dane osobowe są zależne od naszych relacji z Tobą i mogą obejmować wszystkie wymienione powyżej kategorie danych.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadnienie prawne, przede wszystkim w następujących celach:

 • Zarządzanie, ocena, wydajność, egzekwowanie i/oraz zgodność z naszymi zobowiązaniami kontraktowymi pomiędzy reprezentowanym przez Ciebie Dostawcą a nami lub przedsięwzięcie kroków ku takiemu kontraktowi, i
 • Potwierdzenie zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub regulaminowymi.

W oparciu o prawne interesy związane z naszą relacją pomiędzy reprezentowanym przez Ciebie dostawcą a nami, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Podtrzymanie oraz rozwój naszych relacji z reprezentowanym przez Ciebie Dostawcą,
 • Podtrzymanie i rozwój naszych działań,
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z naszymi działaniami,
 • Dopilnowanie fizycznego i informacyjnego bezpieczeństwa dostarczenia Twoich usług do naszych obiektów i/lub sieci
 • Marketing naszych produktów i/lub usług.

W niektórych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, za Twoją zgodą.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Inne firmy Wihuri Group: Możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym firmom Wihuri Group, które są zaangażowane w te same projekty lub otrzymujące te same produkty i/lub usługi, co my. Niektóre z tych firm mogą postępować, jako niezależni rewidenci danych, w przypadku dostarczonych przez nas danych osobowych.

Osoby trzecie: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe agencjom oraz regulatorom rządowym, jeśli istnieją ku temu prawne zobowiązania. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe zewnętrznym doradcom (np. prawnikom, księgowym, audytorom itp.).

Dostawcy usług i inni partnerzy: Wihuri zawiera umowy z zewnętrznymi dostawcami usług (np. dostawcami systemów i wsparcia IT itp.), jako element zwyczajowych działań. Aby dostarczyć nam usługi, owi partnerzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie w zgodzie z instrukcjami Wihuri.

Czy może dojść do przekazania danych na poziomie międzynarodowym?

Wihuri działa na rynku światowym. W związku z tym, Twoje dane mogą trafić również do krajów spoza UE/EOG. Ponieważ inne kraje mogą mieć inne prawa dotyczące ochrony danych osobowych niż Twój kraj, podejmujemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, żeby w razie potrzeby chronić Twoje dane. Środki bezpieczeństwa, które firmy Wihuri Group oraz nasi partnerzy mogą wykorzystać, obejmują standardowe zapisy kontraktowe zatwierdzone przez Komisję UE.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Wihuri działa zgodnie ze stosownymi przepisami ochrony danych i ma na celu dopilnowanie, że Twoja prywatność nie zostanie naruszona na żadnym etapie przetwarzania.

Stale rozwijamy i wdrażamy administracyjne, techniczne i fizyczne środku bezpieczeństwa, w celu ochrony Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem oraz utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianami. Prawa dostępu do danych są uprzednio określone i ograniczone. Żądamy również od naszych dostawców usług wdrożenia wszystkich stosownych środków bezpieczeństwa, w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres konieczny dla wymienionych powyżej celów przetwarzania lub tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo. Prosimy wziąć pod uwagę, że okres przechowywania danych może być różny dla poszczególnych kategorii danych. Niewłaściwe lub nieaktualne dane są regularnie usuwane.

Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, w razie prawnej potrzeby dla interesów naszej firmy, możemy wciąż je przechowywać. Taką potrzebą może być zachowanie zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi, rozwiązanie sporu lub egzekwowanie naszych umów.

Twoje prawa i możliwości

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych i ich poprawy. W niektórych okolicznościach możesz również mieć prawo do usunięcia Twoich niepotrzebnych lub niewłaściwych danych, sprzeciwu wobec naszych sposobów udostępniania Twoich danych, zastrzeżenia naszych sposobów przetwarzania Twoich danych i przekazania Twoich danych innemu rewidentowi danych. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się za Twoją zgodą, zawsze możesz cofnąć tę zgodę.

Możesz wyegzekwować te prawa kontaktując się z ekspertem ds. ochrony danych Wihuri w sprawie kwestii ochrony danych, korzystając z umieszczonych powyżej danych kontaktowych.

Pomimo że Wihuri chce rozwiązać wszelkie konflikty dotyczące prywatności we współpracy z Tobą, masz również prawo do złożenia skargi na nasze sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych władzom ds. ochrony danych. Więcej informacji uzyskasz od swoich lokalnych władz ds. ochrony danych.